İçeriğe geç

İngilizce Mevlana Sözleri, English Mevlana Quotes

The Hz. Mevlana Quotes always guide us. This path should not only be in Turkish but also show people the truth in different languages. We said let us make a small contribution so that people can find this way with Mevlana’s Quotes, and here are some of the most beautiful English Mevlana Quotes;

Hz Mevlana’nın Sözleri, bizlere her zaman yol göstermektedir. Bu yol, sadece Türkçe ile kalmamalı ve farklı dillerde de insanlara doğruyu göstermelidir. İnsanların Mevlananın Sözleri ile bu yolu bulabilmesi için bizde ufak bir katkıda bulunalım dedik ve işte bazı en güzel İngilizce Mevlana Sözleri;

Either seem as you are or be as you seem.

Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.

Come, come, whoever you are. Wanderer, worshipper, lover of leaving it doesn’t matter. Ours is not a caravan of despair. Come, even if you have broken your vow a hundred times. Come, come again, come.

Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.

You task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.

Senin görevin aşkı aramak değil; Ancak onunla aranda kurduğun engelleri aramak ve bulmaktır.

If you want money more than anything, you’ll be bought and sold whole of your life.

Eğer parayı her şeyden daha çok istiyorsan, hayatın boyunca satın alınır ve satılırsın.

A candle doesn’t loose its light, by enlightening another candle.

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez.

The idea is that which opens a path.The path is that which leads to the truth.

Fikir ona derler ki, bir yol açsın. Yol ona derler ki, bir gerçeğe ulaşsın.

Beautiful face is in love with mirror.

Güzel yüz aynaya aşıktır.

In generosity and helping others, be like a river…

In compassion and grace, be like the sun…

In concealing others’ faults, be like night…

In anger and fury, be like a dead…

In modesty and humility, be like the earth…

In tolerance, be like a sea…

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol…

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol…

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol…

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol…

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol…

Hoşgörülükte deniz gibi ol…

Beautiful days do not come to you. You must walk towards them.

Güzel günler sana gelmez. Sen onlara yürüyeceksin.

You can only touch the sky from the heart.

Sadece kalpten gökyüzüne dokunabilirsin.

Goodbyes are only for those who love with their eyes; for those who love with heart and soul there is no separation.

Hoşçakallar sadece gözlerini sevenler içindir; Kalp ve ruhu sevenler için ayrılık yoktur.

When you do things from your soul, you feel a river moving in you, a joy.

Ruhun ile bir şeyler yaptığında, içinde bir nehrin içinde sevinçle hareket ettiğini hissedersin.

Love is the bridge between you and everything.

Aşk seninle her şeyin arasındaki köprüdür.

Not the ones who speak the same language but the ones who share the same emotions can understand each other.

Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.

Don’t grieve. Anything you lose comes round in another form.

Üzülme; Kaybettiğin her şey başka bir surette bir gün mutlaka geri döner.

I looked in temples, churches and mosques. I found the Divine within my Heart.

Tapınaklara, kiliselere ve camilere baktım. İlahi’yi Kalbimde buldum.

Goodbyes are only for those who love with their eyes. Because for those who love with heart and soul there is no such thing as separation.

Vedalar; sadece gözleri ile sevenler içindir. Çünkü gönülden sevenler hiç ayrılmazlar.

Beautiful days do not come to you. You must walk towards them.

Güzel günler sana gelmez. Sen onlara yürüyeceksin.

Why do you stay in prison when the door is so wide open? Move outside the tangle of fear-thinking. Live in silence.

Kapi ardina kadar açikken neden hapishanede kalirsin? Korku merkezli düsünceleri birak ve sessizce sana ait hayati yaşa

He who has a good friend, needs not any mirrors.

İyi bir dostu olanın, aynaya ihtiyacı yoktur.

If you want money more than anything, you’ll be bought and sold your whole life.

Eğer parayı herşeyden daha çok istiyorsan, hayatın boyunca satın alınır ve satılırsın.

Someone whose tongue and heart are not one is but a mute even though they speak a hundred languages.

Sözü ve kalbi bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa o yine dilsiz sayılır.

That the rose endured thorns has made it smell nice.

Gülün dikene katlanması, onu güzel kokulu yaptı.

Whoever has beauty,must know that is borrowed.

Kimde bir güzellik varsa, bilsin ki ödünçtür.

If you don’t want to get harmed by people; don’t talk bad, don’t teach bad, and don’t think bad.

Kimseden sana kötülük gelmesini istemiyorsan; fena söyleyici, fena öğretici, fena düşünceli olma.

Only tears can clean dirt of inner, but not water.

İçteki kiri su değil ancak göz yaşı temizler.

I have searched all over the world but failed to see a virtue better than being well-behaved.

Bütün cihanı araştırdım, iyi huydan daha iyi bir liyakat görmedim

If someone says a beautiful word, it is because someone listens to and understands it.

Birisi güzel bir söz söylüyorsa; bu, dinleyenin dinlemesinden ve anlamasından ileri gelir.

The one who grows the rose from a thorn also changes the winter into the summer.The one who exalts the cypress freely is also capable of turning sorrow into joy.

Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline getirir.

A wise man doesn’t say every single thing he thinks but thinks every single thing he says.

Bilge bir adam düşündüğü her şeyi söylemez ama söylediği her şeyi düşünür.

Being a candle is not easy, in order to give a light one must first burn.

Mum olmak kolay değildir, ışık saçmak için önce yanmak gerekir.

Ürünlerimizi İncelediniz Mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir